Registeren

Definities Lidmaatschap: de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst. Lid: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie PGBvacatures een overeenkomst tot levering van de Dienst aangaat. Dienst:het plaatsen van een advertentie en het zoeken naar Zorgaanbieders en Zorgvragers en het versturen van berichten. Overeenkomst: de overeenkomst tussen PGBvacatures en Lid waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1. Algemeen
1.1 PGBvacatures is ontworpen om Pgb-houders en Zorgaanbieders op internet in contact te brengen. Door het doorlopen van de aanmeld procedure en het aanvinken van het vakje voor algemene voorwaarden gaat Lid akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid. Lees ze alstublieft aandachtig door.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van alle diensten door PGBvacatures aan Leden. Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

2. Toegang en aanmelding
2.1 Lid moet 18 jaar of ouder zijn om zich in te schrijven. Advertenties van personen onder de 18 jaar mogen slechts door een aangestelde vertegenwoordiger die ouder dan 18 jaar is worden geplaatst.
2.2 Het lidmaatschap mag alleen door Lid persoonlijk, of door een aangestelde verantwoordelijke gebruikt worden. Het is anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, niet toegestaan het lidmaatschap te gebruiken en Lid mag het lidmaatschap niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.
2.3 PGBvacatures behoudt zich het recht voor Leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.
2.4 Wanneer aan de voorwaarden voor lidmaatschap is voldaan, beschikt ieder Lid over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, worden gedeeld. PGBvacatures kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een Lid.
2.4 PGBvacatures behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging aanmeldingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen. Tarieven voor betaalde
diensten kunnen door PGBvacatures worden bepaald op basis van vraag en aanbod en kunnen per minuut, per stad en per regio verschillen.

3. Gedragregels
3.1 Lid zal PGBvacatures niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de
rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. “mailbommen”; computervredebreuk (“hacken”) via PGBvacatures of internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.
3.2 Lid zal zich in de communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat Lid op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zal bezigen in enige vorm.
3.3 PGBvacatures privacy beleid zoals omschreven hieronder maakt deel uit van de PGBvacatures dienst. Door aanmelding verklaart Lid met dit beleid in te stemmen en zich eraan te conformeren.
3.4 Lid stemt ermee in om in de advertentie, in foto velden, in vrije invoervelden persoonlijke informatie zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, email adressen, of andere persoonlijke herleidbare informatie te vermelden.
3.5 Lid verklaart geen foto’s van seksuele aard, jeugdfoto’s, groepsfoto’s of foto’s van andere mensen dan van Lid op onze site te publiceren.
3.6 Lid verklaart eerlijke en accurate informatie over Lid te verschaffen.
3.7 Lid stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als de omstandigheden veranderen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door Lid verschafte informatie onjuist, verouderd of incompleet is, behoudt PGBvacatures zich het recht voor het lidmaatschap van Lid te beëindigen en Lid verdere toegang tot de site te weigeren.
3.8 Lid stemt ermee in dat Lid persoonlijk verantwoordelijk is voor wat Lid op onze site publiceert, alsmede de interacties met andere Leden.
3.10 Lid verklaart de persoonlijke gegevens van derden, waarover Lid via PGBvacatures beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig ander doel dan het contact leggen met derde in het kader van de zorgverlening. Lid verklaart de persoonlijke gegevens van derden niet over te dragen aan een andere (rechts)persoon of te gebruiken voor het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens Lid via PGBvacatures beschikt.
3.11 Lid verklaart zich op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan Lid werkelijk is. Dat houdt ook in dat Lid zich niet als een ander Lid of een werknemer van PGBvacatures zal voordoen.
3.12 Lid verklaart geen “junkmail”, “spam”, kettingbrieven, “mailings” of bulk-verspreiding van email aan Leden of voormalig Leden te zullen distribueren.
3.13 Lid stemt ermee in niet meer dan één bericht binnen 24-uur te sturen naar hetzelfde Lid zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Dit berichten gedrag beschouwen we als het lastigvallen van anderen en wordt niet getolereerd.
3.14 Als Lid een ongewenst bericht krijgt kan Lid dit aan PGbvacatures melden door deze mail als ‘spam’ te melden vanuit de interne berichtensysteem.
3.15 PGBvacatures maakt in de uitvoering van haar diensten in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.
3.16 PGBvacatures verstuurt af en toe aan onze leden een nieuwsbrief waarin interessante ontwikkelingen over het PGB staan, alsmede nieuwe diensten die PGBvacatures aanbiedt. Bij de aanmelding kan Lid aangeven of Lid prijs stelt op deze nieuwsbrief. Daarnaast geeft lid toestemming aan PGBvacatures om namens partners interessante aanbiedingen per e-mail te versturen.
3.17 Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door PGBvacatures van gegevens kan Lid zich wenden tot onze helpdesk (info@pgbvacatures.nl)

4. Intellectueel eigendom
4.1 Lid stemt ermee in dat Lid zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PGBvacatures en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, de PGBvacatures website zal bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto’s, advertenties van Leden, redactionele artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.
4.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op de website(s) van PGBvacatures zijn het intellectuele eigendom van PGBvacatures en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van PGBvacatures.
4.3 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina’s van PGBvacatures en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de PGBvacatures zijn opgebouwd op welke manier danook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.
4.5 PGBvacatures is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van PGBvacatures. PGBvacatures is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van PGBvacatures en/of technische vereisten.

5 Aansprakelijkheid
5.1 Nieuwsbrieven, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die Lid beschikbaar wordt gesteld door of via PGBvacatures zijn en blijven eigendom van PGBvacatures, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. PGBvacatures aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geschrevene.
5.2 PGBvacatures is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van PGBvacatures PGBvacatures is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
5.3 Het gebruik van PGBvacatures is geen garantie voor het vinden van een geschikte Zorgverlener of Pgbhouder. Wanneer de beoogde resultaten van PGBvacatures tegenvallen aanvaardt PGBvacatures geen aansprakelijkheid.
5.4 PGBvacatures aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe arbeidsrelatie ten gevolge van het lidmaatschap van een Lid.
5.5 PGBvacatures aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die Lid herkennen of enig ander uit het contact tussen Leden voortvloeiend ongemak.
5.6 Stalkers: PGBvacatures aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die Leden blijven achtervolgen.
5.7 PGBvacatures aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van door Lid zelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. PGBvacatures raadt Lid daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat Lid over zichzelf plaatst.
5.8 PGBvacatures garandeert niet dat PGBvacatures foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. PGBvacatures aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van Leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van PGBvacatures jegens Leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van PGBvacatures. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat PGBvacatures voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van vierduizend euro.
5.9 PGBvacatures aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is PGBvacatures gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Leden.
5.10 PGBvacatures aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de Leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van PGBvacatures.
5.11 Lid vrijwaart PGBvacatures voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door Leden en/of onvoldoende naleving door Leden van enige verplichting jegens PGBvacatures, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

6. Overmacht
6.1 PGBvacatures aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die PGBvacatures niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder PGBvacatures personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan PGBvacatures levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie PGBvacatures op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.
6.2 Wanneer PGBvacatures wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan onze verplichtingen kan voldoen, is zowel PGBvacatures als Lid bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.
6.3 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van PGBvacatures jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van Lid, zullen steeds voor rekening en risico van Lid zijn.

7. Technisch falen van de website
7.1 PGBvacatures garandeert niet dat PGBvacatures foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. PGBvacatures spant zich in om defecten in de diensten zo snel mogelijk te verhelpen.
7.2 PGBvacatures aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.
7.3 PGBvacatures aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van Leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.
7.4 Het is mogelijk dat andere Leden, onbevoegde gebruikers, of ‘hackers’ beledigend of obsceen materiaal op de site plaatsen of via PGBvacatures doorzenden en dat Lid daardoor onvrijwillig met beledigende uitlatingen en obsceen fotomateriaal wordt geconfronteerd. PGBvacatures kan hiervoor geen verantwoording dragen noch aansprakelijk worden gesteld.
8. Tarieven en Betaling
8.1 Een advertentie op PGBvacatures is gratis voor de Pgb-houder/zorgvrager. Een advertentie op PGBvacatures door een zorgverlener is betaald.
8.2 Zorgaanbieders en Pgb-houders kunnen aanvullend op de advertentie, volledig optioneel, betaalde diensten afnemen.
8.3 Alle prijzen voor de diensten zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
8.4 Lid geeft bij het bestellen van aanvullende, optionele betaalde diensten aan per automatische incasso dan wel per IDEAL (eenmalige overschrijving) te willen betalen.
Bedragen worden bij automatische incasso eenmalig dan wel maandelijks in rekening gebracht, afhankelijk van de voorkeur van Lid. Bedragen per IDEAL (eenmalige overschrijving) worden eenmalig in rekening gebracht.
8.5 Indien Lid PGBvacatures machtigt om te betalen via automatische incasso, draagt Lid zorg voor voldoende saldo op de bij aanmelding opgegeven rekening. Als het verschuldigde bedrag niet automatisch kan worden afgeschreven door een gebrek aan saldo of onbevoegdheid over het saldo te beschikken, brengt PGBvacatures Lid op de hoogte. Lid maakt vervolgens het verschuldigde bedrag over op het door PGBvacatures opgegeven rekeningnummer.
8.6 Indien Lid bij aanmelding heeft aangegeven per IDEAL (eenmalige overschrijving) te betalen dient Lid direct te betalen voor de aanvullende, optionele betaalde dienst. Het moment waarop PGBvacatures de betaling ontvangt, geldt als betalingsmoment.

9. Niet-tijdig betaling
9.1. Als Lid ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken of als Lid het verschuldigde bedrag niet heeft betaald volgens de manier die is omschreven in artikel 9, is hij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.
9.2. Vanaf de datum waarop Lid in verzuim is, mag PGBvacatures eenmalig administratiekosten van € 10.- in rekening brengen. Daarbij komen eventueel de (buitengerechtelijke) incassokosten ter grootte van vijftien procent van het openstaande bedrag, met een minimum van 25,- .

10. Duur en beeindiging lidmaatschap
10.1 De Overeenkomst wordt voor een bepaalde tijd afgesloten afhankelijke van de aangegeven duur van abonnement van de zorgaanbieder. De overeenkomst voor de zorgvrager wordt voor onbepaalde tijd afgesloten.
10.2 Lid kan de overeenkomst per direct en zonder opgaaf van reden eenzijdig opzeggen. Dit ontslaat lid niet van de verplichtingen die Lid gedurende de Overeenkomst is aangegaan, waaronder, maar niet beperkt tot,
de betaling van de aanvullende, optionele betaalde diensten.
10.3 PGBvacatures heeft geen trucjes om het opzeggen van het Lidmaatschap moeilijk te maken. Als Lid wilt opzeggen kan dat door een mail te sturen naar info@PGBvacatures.nl.
10.4 PGBvacatures is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot PGBvacatures geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien Lid één of meer van de verplichtingen PGBvacatures niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van: a. herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel gedrag, die PGBvacatures via andere Leden bereiken, dan wel die PGBvacatures zelf heeft. , b. pogingen van Lid om het lidmaatschap over te dragen , c. indien Lid de rekening niet betaalt binnen de termijn die PGBvacatures heeft gesteld , d. indien Lid de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of de overboeking ongedaan maakt , e. in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering of onder curatelenstelling. f. in het geval Lid een zedenmisdrijf heeft begaan. Bij beëindiging van de Overeenkomst is Lid verplicht de kosten van de nog resterende minimumduur van de Overeenkomst te voldoen.

11. Slotbepalingen
11.1 Wanneer PGBvacatures wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Lid en PGBvacatures bestaan over op deze andere rechtspersoon.
11.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
11.3 Op betrekkingen tussen Lid en PGBvacatures is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Lid en PGBvacatures worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam; dan wel, ter keuze van PGBvacatures, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Lid.